AminetAminet
Search:
84428 packages online
About
Recent
Browse
Search
Upload
Setup
Services

misc/sci/Denise4_2.lha

Mirror:Random
Showing:m68k-amigaosppc-amigaosppc-morphosi386-arosi386-amithlonppc-warpupppc-powerupgeneric
No screenshot available
Short:Denise-MYTH 4.2 Artificial Intelligence
Author:smoczek at ue.eti.pg.gda.pl (Szymon Jessa)
Uploader:smoczek ue eti pg gda pl (Szymon Jessa)
Type:misc/sci
Version:4.2. (00.11)
Replaces:misc/sci/Denise4_2.lha
Architecture:m68k-amigaos
Date:2000-11-05
Download:http://aminet.net/misc/sci/Denise4_2.lha - View contents
Readme:http://aminet.net/misc/sci/Denise4_2.readme
Downloads:661

STRONA WWW
----------

             Strona programu Denise-MYTH:

           http://www.ue.eti.pg.gda.pl/~smoczek

KONTAKT:
--------

email: smoczek at ue.eti.pg.gda.pl
snail: Szymon Jessa, ul. Warszawska 20/6, 89-600 Chojnice
phone: (052) 39-707-88

O TEJ WERSJI:
-------------

               Dedykujë jâ ludziom,
            poznanym przy pracy nad Denise,
        którzy sprawiajâ mi radoôê swoim zainteresowaniem.

              Dziëkujë teû samej Denise,
           która wniosîa w krâg moich przyjacióî
            wiele nowych powodów do ômiechu.


Wersja 4.2 posiada wszystkie elementy znane z wczeôniejszych wersji. Zostaîy
one
jednak w ogromnym stopniu rozwiniëte, a w zestawieniu z wieloma nowymi
funkcjami
program naprawdë robi wraûenie, nawet w stosunku do wersji 4.1.

Ponadto wersja 4.2 z zaîoûenia ma byê wydana na platfomach AMIGI, PC oraz
Linux'a, przez co znacznie zwiëksza sië krâg odbiorców programu (wersja 4.1
byîa
tylko na Amigë, nie byîo nigdy wersji na Linux'a).

Krótko o bîëdach - zostaîy poprawione, mam nadziejë, ûe wszystkie.

Zostaîa zaimplementowana mapa korelacji faktów, przyôpieszajâca operacje na
faktach. Zasada jej dziaîania jest podobna do mechanizmu kojarzenia uûywanego
przez czîowieka. Oczywiôcie, mniej lub bardziej podobna. Dokîadniejszy opis
wkrótce znajdzie sië na stronie WWW.

W wersji dla Amigi istnieje port ARexx'a. Umoûliwia on m. in. podîâczenie
Denise
do programu AmIRC (doîâczone zostaîy potrzebne skrypty) i rozmowë Denise na
wybranym kanale IRC. Ponadto dzieki niemu moûna zmusiê dwie Denise aby
rozmawiaîy miëdzy sobâ, lub teû utworzyê szereg portów, z których mogâ
napîywaê
informacje dla Denise. Oczywiôcie, nie wyczerpuje to wszystkich moûliwoôci.

Kolejnâ waûnâ rzeczâ jest utworzenie uproszczonej funkcji ekstrakcji
informacji
(schematyczny opis jest juû na stronie). Peîna wersja bëdzie w wydaniu 5.0,
gdyû
wymaga diametralnych zmian w caîej architekturze kodu. Ekstrakcja informacji
umoûliwia Denise rozumienie prostych odpowiedzi, nie zawierajâcych orzeczenia,
czyli takich, których poprzednie wersje nie byîy w stanie zrozumieê. Np. na
pytanie "kim jesteô?" moûna teraz odpowiedzieê: "czîowiekiem" albo "miîym
czîowiekiem"; a na "umiesz programowaê?" krótko: "nie" lub "tak" , albo
"owszem", "to prawda" itp.

W pewien sposób z ekstrakcjâ informacji powiâzane jest peîne rozumienie
zaimków
rzeczownych osobowych, czyli Denise poprawnie rozumie zdania: "on lubi ciebie",
albo "ja go nie lubië".

Maîa uwaga: naleûy uwaûaê na to co mówi Denise, gdyû jeôli ona zmieni
temat, a
my nadal bëdziemy myôleli o wczeôniejszym to sië nie dogadamy. Nie moûna
rozmawiaê z Denise tak, jakby jej nie byîo!

I, specjalnie dla Bear'a, w koïcu jest obsîuga liczebników. Moûna wiëc
spytaê
Denise "ile masz lat?". W odpowiedzi usîyszymy "mam...". Sami zobaczcie. ;) W
przypadku problemów z liczebnikami proszë o informacjë.

Nowym rozumianym zwrotem jest teû formuîa "amiga TO komputer". Niektórzy
korzystajâ z niej bardzo czësto, inni wcale - tak czy inaczej, jej
implementacja
zwiëksza krâg odbiorców dogadujâcych sië z Denise.

Wprowadzono teû pewnâ funkcjë umoûliwiajâcâ automatyczne tworzenie
niektórych
odmian wyrazów.

W doôê znaczny sposób zostaîy zmodyfikowane algorytmy tworzenia pytaï. Sâ
one po
prostu lepsze i majâ wiëkszy sens. Ponadto Denise stara sië aby zadawaê
pytania,
na które odpowiedú jest jednoczeônie odpowiedziâ na jak najwiëkszâ liczbë
innych
pytaï. Myôlë, ûe powinno to byê widoczne podczas rozmowy.

Dodano równieû zadawanie przez Denise pytaï ogólnych. Sâ one stosowane w
ôciôîe
okreôlonych sytuacjach i wypeîniajâ pewnâ lukë, która wczeôniej byîa
maskowana
gîupotâ. ;)

Wnioskowanie przydawkowe jest kolejnâ nowoôciâ. Przykîad wyjaôniajâcy
znajduje
sië niûej, pod hasîem "CO NOWEGO".

W znacznym stopniu zwiëkszono teû dozwolonâ naturalnoôê wprowadzanych
zdaï. Ma
to umoûliwiê wzglëdnie swobodne operowanie jëzykiem. M. in. uîatwiono
przedstawianie sië - wystarczy wpisaê swoje imië.

Nowy tryb SINGLELINE (wymagany w ARexx'ie) w znacznym stopniu zwiëksza
naturalnoôê wypowiedzi Denise, gdyû zmusza jâ do wyboru najwaûniejszej
informacji (jednej), która zostaje wypisana na ekranie. Upodabnia to Denise do
takiego samego rozmówcy jakimi sâ uûytkownicy.

Zmieniîa sië równieû Eliza - posiada kilka nowych komend, oraz, co
najwaûniejsze
- poprawiony algorytm, dziëki któremu DOPIERO TERAZ dziaîa poprawnie. W
poîâczeniu z bardziej rozbudowanâ bazâ efekt jest doôê imponujâcy. Nic,
tylko
zachëcaê. ;)

Mam nadziejë, ûe Denise-MYTH 4.2 spodoba sië wszystkim i kaûdy choê raz
zostanie
przez niâ zaskoczony i zastanowi sië, czy to rzeczywiôcie tylko program?

Baza faktów zostaîa zbudowana pod kâtem informacji z zakresu: denise, ludzi,
stolic païstw, planet, ogólnie o ôwiecie, zawodach ludzi. Niestety, nadal
jest
ona maîâ czâstkâ ogólnej wiedzy. Osoby zainteresowane rozwojem bazy w danym
kierunku proszone sâ o kontakt.

UWAGA! Jeôli kasujemy lub w inny sposób rëcznie modyfikujemy plik z faktami
(fakty.dat) koniecznie naleûy skasowaê plik mapy korelacji faktów (mapa.dat).
W
przeciwnym razie program nie bëdzie dziaîaî poprawnie.

PODZIËKOWANIA:
--------------

Dziëkujë wszystkim osobom za przysyîanie plików z katalogu TALK. I tutaj
jeszcze
maîa uwaga na przyszîoôê, gdyû wiele osób przysyîaîo mi tylko sam plik
"talk.txt". Natomiast bardzo istotne sâ dla mnie równieû dane z pozostaîych
plików, czyli: "nielog.txt", "nieznane.txt", "odmiana.txt". Proszë wiëc, aby
w
przyszîoôci zaîâczaê równieû te pliki. Raz jeszcze serdecznie dziëkujë
za
aktywnâ pomoc w tworzeniu programu, i jako maîy przejaw wdziëcznoôci
przedstawiam listë osób, które w ten sposób wpîynëîy na jakoôê nowej
wersji:
Bear, Bîaûej, Corum, Jarek, Kaczuô, Kamil, Karolina, Maciej, Marek, Michaî,
Piotr jeden i Piotr drugi, Sebastian, Wembley (wraz z Karolem i Ewâ).
Szczególnie zaô dziëkujë tym, którzy mieli do czynienia tylko z wersjâ 4.0
(jedyna wersja dla platformy PC) i pomimo maîych moûliwoôci tego programu,
nadesîali swoje rozmowy, oraz co wiëcej - wyrazili ochotë na pomoc w
realizacji
projektu. Tym osobom serdecznie dziëkujë!

Proszë równieû wszystkich udostëpniajâcych mi pliki rozmowy o odpowiedú na
pytanie, czy wyraûajâ zgodë na publikowanie jej fragmentów, m. in. na
stronie
WWW, oraz czy ma sië to odbywaê anonimowo, czy teû z podaniem imienia i
nazwiska, ew. ksywy.

ZAPOWIEDZI:
-----------

Denise-MYTH 5.0 pojawi sië latem 2001 roku. Taka dîuga przerwa spowodowana
jest
koniecznoôciâ przebudowy programu, który osiâgnâî doôê spore rozmiary i
jest
trochë zaniedbany konstrukcyjnie. Wersja 5.0 bëdzie posiadaîa peîny moduî
ekstrakcji informacji, moduî logiczny (rozwiâzywanie problemów itp.),
umiejëtnoôê rozumienia informacji ogólnych, o które wiele osób prosi, oraz
szereg innych usprawnieï.

Baza fleksji, oraz baza faktów bëdâ rozbudowywane osobno, i kolejne wersje
bëdâ
umieszczane na stronie WWW. Moûliwe iû podobnie aktualizowana bëdzie baza
Elizy.
W szczególnych przypadkach mogâ zostaê wydane wersje 4.2 z poprawionymi
niektórymi elementami, nie wymagajâcymi wielkiego nakîadu czasu.

W najbliûszym czasie Denise ma zostaê uruchomiona jako BOT na kanale IRC.
Szczegóîy znajdâ sië na stronie WWW. Istnieje równieû koncepcja
utworzenia
skryptu CGI umoûliwiajâcego dialog z Denise bezpoôrednio ze strony WWW.
Moûliwe
jest równieû utworzenie domeny "denise" i wydania jej na licencji GNU.

W trakcie powstawania jest równieû program do wygodnej edycji bazy fleksji.
Bëdzie to wersja dostëpna tylko na Amigë (MUI), a jej autorem jest osoba
dîugo
juû wspierajâca ten projekt. Program zostanie umieszczony na stronie WWW.

Strona Denise bëdzie ciâgle aktualizowana. Zachëcam do jej wspóîredagowania
poprzez dostarczanie swoich rozmów, artykuîów, oraz proponowanie nowych
wersji
"osobowoôci" Elizy, czyli innej bazy dla tego moduîu.

Ôwiëta Boûego Narodzenia Denise zamierza spëdziê z rodzinâ, bëdzie jednak
wdziëczna za otrzymane kartki z ûyczeniami i zapewne odwdziëczy sië przy
najbliûszej okazji. ;)

NOWE INSTRUKCJE
---------------

STREAM SINGLELINE/MULTILINE - tryb odpowiadania w jednej linii (preferowane) lub
wielu.

VIEW INFO ON/OFF - wyôwietlanie krótkiej informacji o rozumieniu zdania:
- "-" - zdanie zostaîo poprawnie zrozumiane
- "F" - Denise nie zna wszystkich wyrazów
- "S" - Denise nie potrafi dokonaê rozbioru skîadniowego.
Drugim wyôwietlanym parametrem jest sposób odpowiadania:
- "E" - odpowiedú pochodzi z moduîu Elizy
- "D" - odpowiedú generowana przez Denise.
Funkcja ta zostaîa zaproponowana przez Kamila Nieôcioruka.

DENISE/ELIZA MODE ON/OFF - wîâcza/wyîâcza poszczególne tryby pracy.

FLEKSJA OPTIMIZE - automatyczne tworzenie nowych odmian wyrazów.

FLEKSJA LOAD/SAVE - odczyt/zapis bazy fleksji. Funkcja jest na ûyczenie Bear'a.

FAKTY LEARN - nauka nowych faktów, zawartych w plikach: fakt1.dat, fakt2.dat...
Funkcja umoûliwia proste dodawanie róûnych baz faktów. Pomysîodawcâ jest
Kamil
Nieôcioruk.

CO NOWEGO:
----------

Denise-MYTH v.4.2. (00.10)
-- POPRAWIONE BÎËDY:
- poprawiono usterkë w rozumieniu niektórych pytaï podmiotowych,
- poprawiono usterkë w rozumieniu niektórych pytaï ogólnych,
- poprawiono usterkë w rozbiorze gramatycznym w sekcji przydawki,
- poprawiono bîâd w obsîudze faktów identyfikacyjnych (fpi),
- poprawiono bîâd w odmianie zdania (problem zaimka zwrotnego "sië"),
- poprawiono bîâd w module Elizy (programowy problem dualnoôci !/?),
- poprawiono usterkë obniûajâcâ sprawnoôê wnioskowania (nie faîszowaîa),

-- DODANE I USPRAWNIONE ELEMENTY:
- rozszerzona baza sîów (ponad 4200 odmian),
- mapa korelacji faktów (25 razy przyôpiesza niektóre operacje na faktach),
- port ARexx'a (AMIGA) z kilkoma skryptami,
- ekstrakcja informacji (wersja uproszczona),
- rzeczywiste rozumienie zaimków rzeczownych osobowych,
- obsîuga liczebników w rozbiorze zdania (dedykowane Bear'owi),
- obsîuga zwrotów z 'to', np. 'amiga to komputer',
- opcja automatycznego tworzenia nowych odmian wyrazów,
- inteligentniejszy sposób tworzenia pytaï szczegóîowych,
- dodatkowe kryterium oceny dla pytaï podmiotowych,
- doskonalszy sposób odpowiadania na pytania ogólne,
- wprowadzono zadawanie prostych pytaï ogólnych,
- lepsze umiejëtnoôci rozumienia logicznego poprzez wnioskowanie przydawkowe,
np.:
 JEÔLI warszawa jest stolicâ polski TO polska ma stolicë
- zwiëkszona moûliwa naturalnoôê wprowadzanych zdaï,
- jeszcze îatwiejszy sposób przedstawiania sië poprzez proste wpisanie
imienia,
- nowe komendy operacji na bazie fleksji, obsîugi ARexx'a itp.,
- dodano prosty system informacji o rozumieniu zdaï, oraz syntezy odpowiedzi,
- nowy tryb pracy SINGLELINE poprawiajâcy odczucie naturalnoôci rozmowy,
- funkcja FAKTY LEARN umoûliwiajâca îâczenie wielu baz faktów,
- wiëksza precyzja gramatyczna w odmianie zdaï,
- rozbudowano bazë Elizy (na podstawie dostarczonych rozmów),
- zmiany w algorytmie programowania Elizy (patrz opis Eliza.txt),
- nowa zmienne Elizy: RESZTA_ZDANIA{"wyraz_poczâtkowy"}, ROZMOWCA_MILCZY{},
- zwiëkszona uniwersalnoôê kodu - przygotowanie do wersji 5.0,


Contents of misc/sci/Denise4_2.lha
 PERMSSN  UID GID  PACKED  SIZE RATIO METHOD CRC   STAMP     NAME
---------- ----------- ------- ------- ------ ---------- ------------ -------------
[generic]         5324  11330 47.0% -lh5- 76fa Nov 4 2000 Denise4_2/Denise4_2.readme
[generic]         2438  5697 42.8% -lh5- 6ce9 Nov 4 2000 Denise4_2/source/include/blisko.cpp
[generic]         5450  15122 36.0% -lh5- 83b7 Nov 4 2000 Denise4_2/source/include/d4_def.h
[generic]         4547  14650 31.0% -lh5- 751d Nov 4 2000 Denise4_2/source/include/data1.cpp
[generic]         3304  12125 27.2% -lh5- 882b Nov 4 2000 Denise4_2/source/include/data4.cpp
[generic]         1998  5573 35.9% -lh5- e2e4 Nov 4 2000 Denise4_2/source/include/def_dtr.cpp
[generic]         8996  30115 29.9% -lh5- d999 Nov 4 2000 Denise4_2/source/include/eliza1.cpp
[generic]         5792  20620 28.1% -lh5- 1222 Nov 4 2000 Denise4_2/source/include/eliza2.cpp
[generic]         4113  15441 26.6% -lh5- 17df Nov 4 2000 Denise4_2/source/include/extra.cpp
[generic]         1195  2060 58.0% -lh5- 2b5a Nov 4 2000 Denise4_2/source/include/simplerexx.o
[generic]        18360  49006 37.5% -lh5- aaf0 Nov 4 2000 Denise4_2/source/main.c
[generic]         5061  15123 33.5% -lh5- 5057 Nov 4 2000 Denise4_2/source/include/fakty1.cpp
[generic]         5837  20130 29.0% -lh5- baed Nov 4 2000 Denise4_2/source/include/fakty2.cpp
[generic]         2857  9837 29.0% -lh5- 85f2 Nov 4 2000 Denise4_2/source/include/fakty3.cpp
[generic]         4188  18149 23.1% -lh5- 3b42 Nov 4 2000 Denise4_2/source/include/fleksja2.cpp
[generic]         5647  22435 25.2% -lh5- 1db8 Nov 4 2000 Denise4_2/source/include/grama1.cpp
[generic]         4099  15965 25.7% -lh5- 8cfe Nov 4 2000 Denise4_2/source/include/grama2.cpp
[generic]         4327  18498 23.4% -lh5- e93d Nov 4 2000 Denise4_2/source/include/grama3.cpp
[generic]         3361  10725 31.3% -lh5- 3585 Nov 4 2000 Denise4_2/source/include/grupa.cpp
[generic]         7629  29366 26.0% -lh5- 337a Nov 4 2000 Denise4_2/source/include/inter.cpp
[generic]         4856  15970 30.4% -lh5- 15c7 Nov 4 2000 Denise4_2/source/include/mapa1.cpp
[generic]         2620  7881 33.2% -lh5- ef94 Nov 4 2000 Denise4_2/source/include/mapa2.cpp
[generic]         6912  19361 35.7% -lh5- f0b6 Nov 4 2000 Denise4_2/source/include/answer.cpp
[generic]         4942  19807 25.0% -lh5- fc01 Nov 4 2000 Denise4_2/source/include/d4_pro.h
[generic]         3711  11668 31.8% -lh5- 1568 Nov 4 2000 Denise4_2/source/include/d4_str.h
[generic]         2163  4797 45.1% -lh5- 06d4 Nov 4 2000 Denise4_2/source/include/d4_var.h
[generic]         4310  15866 27.2% -lh5- 0ee9 Nov 4 2000 Denise4_2/source/include/myth.cpp
[generic]         4217  14668 28.7% -lh5- e91d Nov 4 2000 Denise4_2/source/include/natural.cpp
[generic]         9358  33218 28.2% -lh5- d069 Nov 4 2000 Denise4_2/source/include/odmiana.cpp
[generic]         8018  25659 31.2% -lh5- 1b33 Nov 4 2000 Denise4_2/source/include/quest1.cpp
[generic]         2461  9972 24.7% -lh5- ce07 Nov 4 2000 Denise4_2/source/include/quest2.cpp
[generic]         3382  10287 32.9% -lh5- 8ea8 Jan 6 1980 Denise4_2/source/include/simplerexx.c
[generic]         1206  3012 40.0% -lh5- 7133 Jan 6 1980 Denise4_2/source/include/simplerexx.h
[generic]          24   46 52.2% -lh5- 507b Nov 3 2000 Denise4_2/data/config.dat
[generic]        13470  46977 28.7% -lh5- 56bb Jan 6 1980 Denise4_2/data/eliza.dat
[generic]         3768  9359 40.3% -lh5- d0ff Jan 6 1980 Denise4_2/data/eliza.txt
[generic]         4411  26710 16.5% -lh5- 6e7a Nov 4 2000 Denise4_2/data/fakty.dat
[generic]        26613 105611 25.2% -lh5- 4e08 Nov 4 2000 Denise4_2/data/fleksja.dat
[generic]         2002  5726 35.0% -lh5- 0229 Nov 4 2000 Denise4_2/source/include/data.cpp
[generic]         4824  21084 22.9% -lh5- edea Nov 4 2000 Denise4_2/source/include/data2.cpp
[generic]         4245  14065 30.2% -lh5- a8f1 Nov 4 2000 Denise4_2/source/include/data3.cpp
[generic]         5825  20088 29.0% -lh5- a6d9 Nov 4 2000 Denise4_2/source/include/fakty4.cpp
[generic]         5470  19486 28.1% -lh5- 2fc2 Nov 4 2000 Denise4_2/source/include/fleksja1.cpp
[generic]         6757  21317 31.7% -lh5- 56b1 Nov 4 2000 Denise4_2/source/include/sklad.cpp
[generic]         2372  6538 36.3% -lh5- c79c Nov 4 2000 Denise4_2/source/include/user.cpp
[generic]         610  1089 56.0% -lh5- a52d Nov 4 2000 Denise4_2/arexx/DeniseAmIRC.amirx
[generic]         277   602 46.0% -lh5- def2 Nov 4 2000 Denise4_2/arexx/DeniseDenise.rexx
[generic]         201   299 67.2% -lh5- 0edf Nov 4 2000 Denise4_2/arexx/DeniseUser.rexx
[generic]        77866 179948 43.3% -lh5- 082f Nov 4 2000 Denise4_2/Denise4_2.exe
[generic]         772  1161 66.5% -lh5- 7b66 Nov 3 2000 Denise4_2/Denise4_2.exe.info
---------- ----------- ------- ------- ------ ---------- ------------ -------------
 Total    50 files 322186 1014239 31.8%      Nov 5 2000

Aminet © 1992-2024 Urban Müller and the Aminet team. Aminet contact address: <aminetaminet net>