AminetAminet
Search:
82837 packages online
About
Recent
Browse
Search
Upload
Setup
Services

demo/euro/APT-Get.lha

Mirror:Random
Showing:m68k-amigaosppc-amigaosppc-morphosi386-arosi386-amithlonppc-warpupppc-powerupgeneric
No screenshot available
Short:"Get Tough!" - A Demo By Apathy
Author:Apathy
Uploader:punidkg start no
Type:demo/euro
Architecture:m68k-amigaos
Date:2002-03-24
Download:http://aminet.net/demo/euro/APT-Get.lha - View contents
Readme:http://aminet.net/demo/euro/APT-Get.readme
Downloads:2111
      .......  
         :         "Breaking down the Barriers"
   ............:.......
   :      :......:            æÆØ#p   __ µÆ at "    :
                  __  ¬0ØK_ _.=°Ø at dØ"    :... " w e
 d o n t c a r e "   µÆØ#__ ¬ØØ at "_ ,ÆP ØQ             
       _µæØ at °"¨¯ jØØ´,W ~"~_æØ#æm           _   
    __ ¯ jØ  _, WP aØÑP°¬¶Ø at P"~     ám,.__,oµµÆØÞ   
,µa._,ø°ØØæ Æ#__µW" ~  ___,µØ%"      _ ""~ ØP
___aµæ_¬°'"~ _ 2´ ÆØØÞ"____.wø°~"¯¯      jØM^**wÆØL_¬"¶#
 ¶ø jØ" ÑØF _ .ÆØÑM°"~      [pnt]     _%'  _ÆØØ°°
_ƶøw" ,µØ¸__ÆØ#wØP  ~    .øØmwmm*Ñ#Ø at  J at           
       .....   .....
          .øØÞw.                 :  :   :
                             :...:......:
       .........                    :
   ...   :  ...:....... b r i n g s y o u ..........:
    :   :  :..:
  ....:......:         G E T T O U G H!
  :  :    
  :...:             >>> MEGA DEMO <<< 
               ANOTHER HARDCORE RELEASE: 30/08/97 


Contents of demo/euro/APT-Get.lha
 PERMSSN  UID GID  PACKED  SIZE RATIO   CRC    STAMP     NAME
---------- ----------- ------- ------- ------ ---------- ------------ -------------
[generic]         226   521 43.4% -lh5- 764e Sep 24 1999 file_id.diz
[generic]        268791 305096 88.1% -lh5- a049 Sep 24 1999 get-tough!.exe
[generic]         501  1238 40.5% -lh5- 8958 Sep 24 1999 title.txt
---------- ----------- ------- ------- ------ ---------- ------------ -------------
 Total     3 files 269518 306855 87.8%      Mar 24 2002

Aminet © 1992-2019 Urban Müller and the Aminet team. Aminet contact address: <aminetaminet net>