AminetAminet
Search:
83630 packages online
About
Recent
Browse
Search
Upload
Setup
Services

misc/emu/bkemul16.lha

Mirror:Random
Showing:m68k-amigaosppc-amigaosppc-morphosi386-arosi386-amithlonppc-warpupppc-powerupgeneric
No screenshot available
Short:BK0010 Russian computer emul. v1.6 w/src
Author:r_d_c at usa.net <Denis I. Sotchenko>
Uploader:r_d_c usa net <Denis I Sotchenko>
Type:misc/emu
Version:1.6
Replaces:misc/emu/bkemul15.lha
Requires:68020+, OS 2.0
Architecture:m68k-amigaos
Date:1997-10-25
Download:http://aminet.net/misc/emu/bkemul16.lha - View contents
Readme:http://aminet.net/misc/emu/bkemul16.readme
Downloads:1034

  English

  This is emulator of Russian BK0010 computer. This computer has a DEC
PDP-11 clone CPU, but it has original hardware. It isn't famous in
another countries, but it may be interesting with additional software for
emulators fans ;) Full FREE source code is included. English
documentation was updated from version 1.5, some bugfixes - see manual.

 There are six programs included in this package. It are:

 KLAD-1,
 KLAD-2,
 KLAD-3,
 KLAD-4 - games;
 MIRACLE.4K,
 SPACE.4K - 4k-intros.

 For reading documentation you need any Web-Browser and PNG datatype
(Voyager NG doesn't require it).


  Russian

  Êàê íåòðóäíî äîãàäàòüñÿ èç íàçâàíèÿ, ýòîò
ïðîäóêò ïðåäñòàâëÿåò ñîáîé
ïðîãðàììíûé ýìóëÿòîð ÁÊ, êîòîðûé ÿ îáåùàë
íàïèñàòü â òå÷åíèå ãîäà :) Ñ
ìîìåíòà ïåðâîãî Àìèíåò-ðåëèçà (âåðñèÿ 1.5) ÿ
ïîëó÷èë ìíîãî ïèñåì èç-çà
ðóáåæà ñ âîïðîñàìè êàê î ïðîãðàììå, òàê è îá
ýìóëèðóåìîì êîìïüþòåðå, è
äàæå áàã-ðåïîðò ñ óêàçàíèåì ìåñòà îøèáêè â
èñõîäíèêå ;-O Â íîâîé âåðñèè
ïðèëàãàåòñÿ áîëåå ïîäðîáíàÿ äîêóìåíòàöèÿ
íà àíãëèéñêîì ÿçûêå, íåêîòîðàÿ
èíôîðìàöèÿ î ïðîöåññîðå, à òàêæå èñïðàâëåíà
îøèáêà â áëîêå ýìóëÿöèè
ïðîöåññîðà è ñäåëàíî íåñêîëüêî
íåçíà÷èòåëüíûõ äîðàáîòîê.
  Ïðîãðàììà íàïèñàíà íà 100% àññåìáëåðå,
êðèòè÷íûå ïî âðåìåíè ó÷àñòêè
îïòèìèçèðîâàíû ïîä 68020+ ñ ó÷¸òîì íàëè÷èÿ
fast-ïàìÿòè. Äëÿ æåëàþùèõ
ñîçäàòü ñâîè ýìóëÿòîðû äðóãèõ îñíîâàííûõ
íà PDP-11 ìàøèí, à òàêæå
ïîðòèðîâàòü ýìóëÿòîð íà äðóãèå 680õ0
ïëàòôîðìû (íàïðèìåð, Macintosh) è ïîä
äðóãèå îïåðàöèîííûå ñèñòåìû â êîìïëåêòå
ïðèëàãàåòñÿ èñõîäíûé òåêñò
ïðîãðàììû.
  Íàñòîÿùàÿ âåðñèÿ îáåñïå÷èâàåò
ïîëíîöåííóþ ýìóëÿöèþ:

  Ïðîöåññîðà 1801ÂÌ1 ñ âîçìîæíîñòüþ
çàìåäëåíèÿ ýìóëÿöèè è âûñâîáîæäåíèÿ
   íåèñïîëüçóåìîãî ïðîöåññîðíîãî âðåìåíè
äëÿ «ñëèøêîì áûñòðûõ» ìàøèí;
  Öâåòíîãî è ÷¸ðíî-áåëîãî ýêðàíà, âêëþ÷àÿ
ñêðîëëèíã;
  Îáðàùåíèé ê ôàéëàì ïóò¸ì ïåðåàäðåñàöèè
èõ íà äèñê;
  Äæîéñòèêà (ðàñïàéêà ïî èãðå ÊËÀÄ)
  Êëàâèàòóðû (ïîêà áåç îáðàáîòêè
îäíîâðåìåííî íàæàòûõ êëàâèø)

 Â êîìïëåêòå ïðèëàãàþòñÿ ñëåäóþùèå
ïðîãðàììû:

 KLAD-1,
 KLAD-2,
 KLAD-3,
 KLAD-4 - âåñüìà èçâåñòíûå íà ÁÊ èãðóøêè ;)
 MIRACLE.4K,
 SPACE.4K - 4k-intro ñ êîíêóðñà ÁÊÌàíèÿ-97

 Äëÿ ïðîñìîòðà HTML-äîêóìåíòàöèè òðåáóåòñÿ
Web-áðàóçåð ñ ïîääåðæêîé êàê
ìèíèìóì HTML 3.0 è ôîðìàòà PNG (íàïðÿìóþ èëè
÷åðåç datatypes - â ïîñëåäíåì
ñëó÷àå íåîáõîäèì åù¸ è PNG datatype). Îáÿçàòåëüíî
ïðî÷èòàéòå ïåðâóþ
ññûëêó "îá ýòîì äîêóìåíòå"!


Contents of misc/emu/bkemul16.lha
 PERMSSN  UID GID  PACKED  SIZE RATIO   CRC    STAMP     NAME
---------- ----------- ------- ------- ------ ---------- ------------ -------------
[generic]        23730  32640 72.7% -lh5- a87d May 14 1997 bkemul/bk_rom
[generic]         7213  15872 45.4% -lh5- 90fa Oct 12 1997 bkemul/bkfiles/KLAD-1
[generic]         8487  15872 53.5% -lh5- 31a9 Oct 12 1997 bkemul/bkfiles/KLAD-2
[generic]         9084  15872 57.2% -lh5- 5d0e Oct 12 1997 bkemul/bkfiles/KLAD-3
[generic]         7066  15872 44.5% -lh5- 2ba6 Oct 12 1997 bkemul/bkfiles/KLAD-4
[generic]         3091  3541 87.3% -lh5- 2055 Jan 1 1980 bkemul/bkfiles/MIRACLE.4K
[generic]         2512  3675 68.4% -lh5- d69e Jan 1 1980 bkemul/bkfiles/SPACE.4K
[generic]         3034  4070 74.5% -lh5- d72d Jun 29 1997 bkemul/source/phase1.bsh
[generic]         2706  3866 70.0% -lh5- 9c6d Jun 29 1997 bkemul/source/phase2.bsh
[generic]        16901  48440 34.9% -lh5- 2b3b Oct 24 1997 bkemul/bkemul
[generic]         5054  9663 52.3% -lh5- d3c6 Oct 6 1997 bkemul/bkemul.info
[generic]        13777  57458 24.0% -lh5- 7c15 Oct 24 1997 bkemul/source/bkemul.s
[generic]         459  1023 44.9% -lh5- d5a8 Oct 14 1997 bkemul/doc/bk_english.html
[generic]         881  1919 45.9% -lh5- b6df Oct 13 1997 bkemul/doc/bk_russian.html
[generic]         1087  1804 60.3% -lh5- 23ff Sep 15 1997 bkemul/doc/bkemul_doc_html/1997_r.html
[generic]         1869  1869 100.0% -lh0- c96b Oct 24 1997 bkemul/doc/bkemul_doc_html/525_fdd.png
[generic]         2039  3709 55.0% -lh5- b4ff Oct 24 1997 bkemul/doc/bkemul_doc_html/525_r.html
[generic]         840   840 100.0% -lh0- e88d Oct 24 1997 bkemul/doc/bkemul_doc_html/64kb.png
[generic]         477   768 62.1% -lh5- 8952 Oct 14 1997 bkemul/doc/bkemul_doc_html/about_e.html
[generic]         1534  2584 59.4% -lh5- 28de Oct 17 1997 bkemul/doc/bkemul_doc_html/about_r.html
[generic]         619  1465 42.3% -lh5- f321 Aug 22 1997 bkemul/doc/bkemul_doc_html/acknowledgements_r.html
[generic]         1454  2525 57.6% -lh5- 68c8 Oct 17 1997 bkemul/doc/bkemul_doc_html/author_e.html
[generic]         2109  3346 63.0% -lh5- 4fd1 Oct 17 1997 bkemul/doc/bkemul_doc_html/author_r.html
[generic]         2228  2228 100.0% -lh0- 5ae6 Oct 24 1997 bkemul/doc/bkemul_doc_html/bk_1.png
[generic]         1787  1787 100.0% -lh0- 547e Oct 24 1997 bkemul/doc/bkemul_doc_html/bk_2.png
[generic]         2224  4301 51.7% -lh5- 503b Oct 24 1997 bkemul/doc/bkemul_doc_html/bk_e.html
[generic]         4094  7788 52.6% -lh5- dda5 Oct 19 1997 bkemul/doc/bkemul_doc_html/bk_r.html
[generic]         414   586 70.6% -lh5- f41b Oct 12 1997 bkemul/doc/bkemul_doc_html/bugs_r.html
[generic]         674  1363 49.4% -lh5- 493f Oct 12 1997 bkemul/doc/bkemul_doc_html/environment_e.html
[generic]         1618  3084 52.5% -lh5- fb08 Oct 11 1997 bkemul/doc/bkemul_doc_html/environment_r.html
[generic]         3573  7110 50.3% -lh5- 1087 Oct 12 1997 bkemul/doc/bkemul_doc_html/faq_r.html
[generic]         5495  12476 44.0% -lh5- dedb Oct 19 1997 bkemul/doc/bkemul_doc_html/files_r.html
[generic]         556   838 66.3% -lh5- 02d0 Oct 11 1997 bkemul/doc/bkemul_doc_html/future_r.html
[generic]         429   725 59.2% -lh5- f5e8 Oct 24 1997 bkemul/doc/bkemul_doc_html/history_e.html
[generic]         1707  3270 52.2% -lh5- 960f Oct 24 1997 bkemul/doc/bkemul_doc_html/history_r.html
[generic]         813  1230 66.1% -lh5- 7a0f Oct 24 1997 bkemul/doc/bkemul_doc_html/icon_r.html
[generic]         2235  2235 100.0% -lh0- 71a0 Oct 24 1997 bkemul/doc/bkemul_doc_html/kbd.png
[generic]         180   180 100.0% -lh0- b7c5 Oct 24 1997 bkemul/doc/bkemul_doc_html/key_bs.png
[generic]         185   185 100.0% -lh0- d98f Oct 24 1997 bkemul/doc/bkemul_doc_html/key_clear.png
[generic]         178   178 100.0% -lh0- e916 Oct 24 1997 bkemul/doc/bkemul_doc_html/key_del.png
[generic]         188   188 100.0% -lh0- 3e60 Oct 24 1997 bkemul/doc/bkemul_doc_html/key_enter.png
[generic]         183   183 100.0% -lh0- a0f7 Oct 24 1997 bkemul/doc/bkemul_doc_html/key_ins.png
[generic]         193   193 100.0% -lh0- cc54 Oct 24 1997 bkemul/doc/bkemul_doc_html/key_shift.png
[generic]         1835  5513 33.3% -lh5- 8ab3 Oct 24 1997 bkemul/doc/bkemul_doc_html/keyboard_e.html
[generic]         2755  7226 38.1% -lh5- 600b Oct 24 1997 bkemul/doc/bkemul_doc_html/keyboard_r.html
[generic]         5845  19939 29.3% -lh5- aa68 Oct 14 1997 bkemul/doc/bkemul_doc_html/pdp_e.html
[generic]        12456  12720 97.9% -lh5- fc05 Aug 14 1997 bkemul/doc/bkemul_doc_html/rdc.jpeg
[generic]         532   532 100.0% -lh0- 43db Oct 24 1997 bkemul/doc/bkemul_doc_html/screen_1.png
[generic]         236   236 100.0% -lh0- b274 Oct 24 1997 bkemul/doc/bkemul_doc_html/screen_2.png
[generic]         208   208 100.0% -lh0- 0f26 Oct 24 1997 bkemul/doc/bkemul_doc_html/screen_3.png
[generic]         499   918 54.4% -lh5- 26da Oct 12 1997 bkemul/doc/bkemul_doc_html/set_r.html
[generic]         914  1799 50.8% -lh5- f033 Oct 24 1997 bkemul/doc/bkemul_doc_html/start_e.html
[generic]         1733  3156 54.9% -lh5- e895 Oct 24 1997 bkemul/doc/bkemul_doc_html/start_r.html
[generic]         483   769 62.8% -lh5- 6ac5 Oct 14 1997 bkemul/doc/bkemul_doc_html/status_e.html
[generic]         1067  1804 59.1% -lh5- d005 Aug 1 1997 bkemul/doc/bkemul_doc_html/status_r.html
[generic]         777  1204 64.5% -lh5- 98f7 Oct 17 1997 bkemul/doc/bkemul_doc_html/unsupported_r.html
[generic]         710   710 100.0% -lh0- 8c8a Oct 24 1997 bkemul/doc/bkemul_doc_html/video.png
[generic]         2608  5138 50.8% -lh5- 8f26 Oct 24 1997 bkemul/doc/bkemul_doc_html/video_r.html
[generic]         1221  2060 59.3% -lh5- 36e9 Oct 24 1997 bkemul/doc/bkemul_doc_html/document_r.html
[generic]         1482  2385 62.1% -lh5- d5a8 Oct 24 1997 bkemul/bkemul.readme
---------- ----------- ------- ------- ------ ---------- ------------ -------------
 Total    60 files 180338 365138 49.4%      Oct 25 1997

Aminet © 1992-2021 Urban Müller and the Aminet team. Aminet contact address: <aminetaminet net>