AminetAminet
Search:
84306 packages online
About
Recent
Browse
Search
Upload
Setup
Services

util/wb/Weather1.1.lha

Mirror:Random
Showing:m68k-amigaosppc-amigaosppc-morphosi386-arosi386-amithlonppc-warpupppc-powerupgeneric
No screenshot available
Short:Weather on your desktop
Author:Marcin "marcik" Kwiatkowski
Uploader:Samo79 (s hawamdeh tin it)
Type:util/wb
Version:1.1 (15.01.2005)
Architecture:ppc-MorphOS >= 1.4.0
Distribution:Aminet
Date:2006-12-06
Download:http://aminet.net/util/wb/Weather1.1.lha - View contents
Readme:http://aminet.net/util/wb/Weather1.1.readme
Downloads:1027

English:

Fisrt - sorry for my poor english.

Program requirements:
- MorphOS 1.4.x (it works also on 1.5, but it's better on 1.4.x :)
- MOSMedia (http://teleinfo.pb.bialystok.pl/mosmedia/)
- internet connection

Quick-setup:
 - open program (you should see only weather.com logo)
 - select "Prefs" from menu
 - click on "Select city"
 - enter city name (in english) you're looking for into a string and press
  "Search" (program will be frozen during search, so don't panic).
 - if you'll get no entries in list, it means that city couldn't be found.
  Try searching the nearest big city, or use internet browser
  (http://www.weather.com) to find it
 - select city from lister and press "Ok"
 - select what informations should be displayed
 - press "Save"

If you like this program and you want to fit it nicely to your desktop I advice
to use "Backdrop window" & "Borderless window", select pen numer for text
in program prefs and select background for window in MUI settings.

If you want to start it from a WBStartup take a look at "Delay after start
before
fetching data (in sec)" option.

Weather data are updated every 30 mins.

Changes in 1.1:
 - data was downloaded twice during start
 - some minor gui fixes
 - metric units of pressure changed from mm to hPa
 - when city is not found Weather informs about it
 - data from switches "Backdrop window" & "Borderless window" was synced by
  a mistake
 - added "No TitleBar window" option (window with borders but without
  a TitleBar)
 - gui sometimes disappeared, because of error in server response. Now when
  error occur Weather redownload data after 2 seconds
 - window postion wasn't saved with prefs
 - added weather forecast for 10 days (available from menu, or amiga+f)
 - added localization support (although it's not full, because of
  a weather.com's way of giving data)

FAQ:
Q: Will you add transparency support to Weather?
A: No. Real transparency is not suitable for MUI programs, and fake
  transparency suxx

Q: I'm using MorphOS 1.5, and I know it must be released ASAP. What can I do to
  avoid this message?
A: Inform Weather about it! Set ENV var I_KNOW_1_5_MUST_BE_RELEASED to 1.

Disclaimer:
This program was written in a few days. Author take no responsibility for any
damage caused by it.

Polski:

Wymagania programu:
- MorphOS 1.4.x (dzia³a te¿ na 1.5, ale jest lepszy na 1.4.x :)
- MOSMedia (http://teleinfo.pb.bialystok.pl/mosmedia/)
- po³±czenie z internetem

Jak to w³±czyæ:
 - uruchom program (powiniene¶ zobaczyæ tylko logo weather.com)
 - wybierz "Prefs" z menu
 - klinknij na gad¿ecie "Select city"
 - wpisz nazwê miasta (po angilesku) jakiego poszukujesz i naci¶nij "Search"
  (program bêdzie zamro¿ony podczas szukania, wiec nie panikuj)
 - je¶li w listerze nie pojawi± siê ¿adne pozycje, oznacza to, ¿e miast nie
  zosta³o znalezione. Spróbuj poszukaæ najbli¿szego du¿ego miasta albo
  u¿yj przegl±darki internetowej (http://www.weather.com) do znalezienia go
 - wybierz miasto z listy i naci¶nij "Ok"
 - wybierz jakie informacje maja byæ wy¶wietlane
 - nacisnij "Save"

Je¶li podoba Ci siê ten program i chcesz go ³adnie wkomponowaæ w biurko
radzê
u¿yæ opcji "Backdrop window" i "Borderless window", wybraæ numer pisaka
dla tekstu w preferencjach programu oraz wybraæ odpowiednia podk³adkê do okna
w preferencjach MUIa.

Je¶li chcesz uruchamiaæ ten program z WBStartup spojrz na opcjê "Delay after
start before fetching data (in sec)"

Dane o pogodzie s± aktualizowane co 30 minut.

Zmiany w wersji 1.1:
 - dane by³y ¶ci±gane 2 razy podczas w³±czania programu
 - ma³e poprawki w guiu
 - w systemie metrycznym jednostka ci¶nienia zosta³a zmieniona z mm na hPa
 - kiedy miasto jest nieznalezione Weather informuje o tym
 - dane z prze³±cznikiow "Backdrop window" i "Borderless window" by³y
  po³±czone przez przypadek
 - dodana opcja "No TitleBar window" (okno z ramkami ale bez belki tytu³owej)
 - gui czasem znika³ z powodu b³edów w odpowiedzi serwera. Teraz kiedy
  pojawia siê b³±d Weather ¶ci±ga ponowanie dane po 2 sekundach
 - pozycja okna nie by³a zapisywana razem z razem z ustawieniami
 - dodana prognoza pogody (na 10 dni, dostepne z menu lub pod skrótem amiga+f)
 - dodana obs³uga lokalizacji (jednak nie jest to pe³na lokalizacja z powodu
  sposobu podawania danych przez serwis weather.com)

FAQ:
P: Czy dodasz przezroczyto¶æ do Weather'a?
O: Nie. Prawdziwa przezroczysto¶æ nie odpowiednia dla MUI'owych programów a
  fa³szywa przezroczyto¶æ ssie.

P: U¿ywam MorphOS'a 1.5 i wiem ¿e musi on zostaæ wydany ASAP. Co mogê
zrobiæ aby
  wy³±czyæ t± wiadomo¶æ?
O: Poinformuj Weather'a o tym! Ustawm zmienn± ¶rodowiskow±
  I_KNOW_1_5_MUST_BE_RELEASED na warto¶æ 1.

Uwaga:
Program ten zosta³ napisany w kilka dni. Autor nie ponosi ¿adnej
odpowiedzialno¶ci
za ewentualne szkody spowodowane przez niego.


Contents of util/wb/Weather1.1.lha
 PERMSSN  UID GID  PACKED  SIZE RATIO METHOD CRC   STAMP     NAME
---------- ----------- ------- ------- ------ ---------- ------------ -------------
[generic]         6839  6965 98.2% -lh5- 28de Dec 30 2004 Weather.info
[generic]         1454  2960 49.1% -lh5- 8804 Jan 15 2005 Weather/Catalogs/polski/polski.ct
[generic]         832  1550 53.7% -lh5- 11bf Jan 15 2005 Weather/Catalogs/polski/Weather.catalog
[generic]         933  2142 43.6% -lh5- bf36 Jan 15 2005 Weather/Catalogs/weather.cd
[generic]         7387  7506 98.4% -lh5- 6bf7 May 5 2003 Weather/gfx/0.mbr
[generic]         7791  7899 98.6% -lh5- 67da May 5 2003 Weather/gfx/1.mbr
[generic]         7375  7478 98.6% -lh5- 59eb May 5 2003 Weather/gfx/10.mbr
[generic]         6941  7029 98.7% -lh5- 6583 May 5 2003 Weather/gfx/11.mbr
[generic]         7633  7742 98.6% -lh5- bb7f May 5 2003 Weather/gfx/12.mbr
[generic]         5574  5689 98.0% -lh5- bfdc May 5 2003 Weather/gfx/13.mbr
[generic]         6481  6574 98.6% -lh5- 2a87 May 5 2003 Weather/gfx/14.mbr
[generic]         4677  4864 96.2% -lh5- 4de7 May 5 2003 Weather/gfx/15.mbr
[generic]         7533  7659 98.4% -lh5- 19bf May 5 2003 Weather/gfx/16.mbr
[generic]         7387  7506 98.4% -lh5- 6bf7 May 5 2003 Weather/gfx/17.mbr
[generic]         7234  7336 98.6% -lh5- 6188 May 5 2003 Weather/gfx/18.mbr
[generic]         7705  7803 98.7% -lh5- ef0e May 5 2003 Weather/gfx/19.mbr
[generic]         7038  7122 98.8% -lh5- 7d00 May 5 2003 Weather/gfx/2.mbr
[generic]         6392  6524 98.0% -lh5- e6d4 May 5 2003 Weather/gfx/20.mbr
[generic]         6657  6815 97.7% -lh5- c806 May 5 2003 Weather/gfx/21.mbr
[generic]         6149  6315 97.4% -lh5- 10d7 May 5 2003 Weather/gfx/22.mbr
[generic]         3714  3962 93.7% -lh5- 7253 May 5 2003 Weather/gfx/23.mbr
[generic]         3714  3962 93.7% -lh5- 7253 May 5 2003 Weather/gfx/24.mbr
[generic]         5977  6151 97.2% -lh5- 82a4 May 5 2003 Weather/gfx/25.mbr
[generic]         7215  7344 98.2% -lh5- b88c May 5 2003 Weather/gfx/26.mbr
[generic]        10772  10984 98.1% -lh5- 0f92 May 5 2003 Weather/gfx/27.mbr
[generic]        10287  10412 98.8% -lh5- 49d8 May 5 2003 Weather/gfx/28.mbr
[generic]        10184  10378 98.1% -lh5- 7140 May 5 2003 Weather/gfx/29.mbr
[generic]         7387  7506 98.4% -lh5- 6bf7 May 5 2003 Weather/gfx/3.mbr
[generic]         9885  10018 98.7% -lh5- 8ac3 May 5 2003 Weather/gfx/30.mbr
[generic]         9889  10134 97.6% -lh5- 64cf May 5 2003 Weather/gfx/31.mbr
[generic]         8637  8731 98.9% -lh5- a3dc May 5 2003 Weather/gfx/32.mbr
[generic]         9889  10134 97.6% -lh5- 64cf May 5 2003 Weather/gfx/33.mbr
[generic]         9625  9718 99.0% -lh5- 50db May 5 2003 Weather/gfx/34.mbr
[generic]         7387  7506 98.4% -lh5- 6bf7 May 5 2003 Weather/gfx/35.mbr
[generic]         9342  9467 98.7% -lh5- 383c May 5 2003 Weather/gfx/36.mbr
[generic]         6378  6491 98.3% -lh5- 78f3 May 5 2003 Weather/gfx/37.mbr
[generic]         6378  6491 98.3% -lh5- 78f3 May 5 2003 Weather/gfx/38.mbr
[generic]         7633  7742 98.6% -lh5- bb7f May 5 2003 Weather/gfx/39.mbr
[generic]         7387  7506 98.4% -lh5- 6bf7 May 5 2003 Weather/gfx/4.mbr
[generic]         7275  7377 98.6% -lh5- c6b8 May 5 2003 Weather/gfx/40.mbr
[generic]         7533  7659 98.4% -lh5- 19bf May 5 2003 Weather/gfx/41.mbr
[generic]         7533  7659 98.4% -lh5- 19bf May 5 2003 Weather/gfx/42.mbr
[generic]         8546  8709 98.1% -lh5- 21a1 May 5 2003 Weather/gfx/43.mbr
[generic]         9885  10018 98.7% -lh5- 8ac3 May 5 2003 Weather/gfx/44.mbr
[generic]        12324  12507 98.5% -lh5- 0155 May 5 2003 Weather/gfx/45.mbr
[generic]        12029  12190 98.7% -lh5- 0087 May 5 2003 Weather/gfx/46.mbr
[generic]        11868  12066 98.4% -lh5- a431 May 5 2003 Weather/gfx/47.mbr
[generic]         7681  7775 98.8% -lh5- 0ffe May 5 2003 Weather/gfx/5.mbr
[generic]         7234  7336 98.6% -lh5- 6188 May 5 2003 Weather/gfx/6.mbr
[generic]         8153  8267 98.6% -lh5- 05dc May 5 2003 Weather/gfx/7.mbr
[generic]         6195  6321 98.0% -lh5- 2e9c May 5 2003 Weather/gfx/8.mbr
[generic]         5126  5260 97.5% -lh5- 484d May 5 2003 Weather/gfx/9.mbr
[generic]         8984  9234 97.3% -lh5- bb22 May 5 2003 Weather/gfx/na.mbr
[generic]         7447  7540 98.8% -lh5- 838a May 2 2003 Weather/gfx/TWClogo.mbr
[generic]         3235  3272 98.9% -lh5- 03bb May 5 2003 Weather/gfx/TWClogo_32px.mbr
[generic]        90865 286788 31.7% -lh5- e208 Jan 16 2005 Weather/Weather
[generic]         5640  5640 100.0% -lh0- b781 Dec 30 2004 Weather/Weather.info
[generic]         2481  4984 49.8% -lh5- 2eb5 Jan 16 2005 Weather/Weather.txt
[generic]         7161  7301 98.1% -lh5- 68bd Dec 30 2004 Weather/Weather.txt.info
---------- ----------- ------- ------- ------ ---------- ------------ -------------
 Total    59 files 508887 718018 70.9%      Dec 6 15:53

Aminet © 1992-2023 Urban Müller and the Aminet team. Aminet contact address: <aminetaminet net>